free website creation software

အသံုးျပဳျခင္းမ်ား

     စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္အသံုးျပဳမႈေပၚပူတည္၍ တည္းျဖတ္ျခင္း၊ တိုင္းတာျခင္းတို႔၏နည္းပညာႏွင့္ေရသန္႔စင္ျခင္းမ်ားကို မတူကြဲျပားစြာအသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အေတြ႔အၾကံဳရွိအဖြဲ႔ကို ယံုၾကည္ႏိုင္သည္။ အေကာင္းဆံုးအရည္အခ်င္းပါေသာေျဖရွင္းနည္းကို မည္သို႔ရွာေဖြရမည္ျဖစ္သည္။ ေဖာက္သည္မ်ား၏စိတ္ေက်နပ္မႈအတြက္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈႏွင့္ထိေရာက္မႈရွိေစရန္ တိက်ေသာအၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ProMinent ၏ထုတ္ကုန္မ်ားကို မွန္ကန္စြာေရြးခ်ယ္ျခင္းကို ရည္ရြယ္သည္။

အရည္စုပ္ေပးျခင္း

စက္မႈလုပ္ငန္းတိုင္းတြင္ ျပႆနာမ်ား မရွိေစရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဓာတုပစၥည္းမ်ားကို သက္ေတာင့္သက္သာေမာင္းႏွင္ႏိုင္သည္။ ProMinent ေျဖရွင္းခ်က္ကို တစ္နာရီလွ်င္ 0.1 လီတာမွ 100,000 လီတာအထိ ဖိအား 2-3,000 ဗာျဖင့္ စုပ္ေပးႏိုင္သည္။

ေသာက္ေရ၌ ပိုးသတ္ျခင္း

ေသာက္သံုးေရ၌ အေရးပါေသာအာဟာရမ်ားရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ProMinent ၏ထုတ္ကုန္သည္ ေကာင္းမြန္ဒီဇိုင္းေရးထားေသာပိုးသတ္ေဆးေျဖရွင္းနည္းကိုအဆိုျပဳထားသည္။ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ႏွင့္ ဘက္တီးရီးယားပိုးမႊားတို႔ကို ဖယ္ရွားေစသည္။

အရည္စုပ္ေပးျခင္း

စက္မႈလုပ္ငန္းတိုင္းတြင္ ျပႆနာမ်ား မရွိေစရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဓာတုပစၥည္းမ်ားကို သက္ေတာင့္သက္သာေမာင္းႏွင္ႏိုင္သည္။ ProMinent ေျဖရွင္းခ်က္ကို တစ္နာရီလွ်င္ 0.1 လီတာမွ 100,000 လီတာအထိ ဖိအား 2-3,000 ဗာျဖင့္ စုပ္ေပးႏိုင္သည္။

စက္မႈလုပ္ငန္းတြင္ ေရသန္႔စင္ျခင္း

ProMinent ၏အစိတ္အပိုင္းမ်ား ေအာ္တိုမီတစ္စနစ္ျဖင့္ ေရသန္႔စင္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ောက္သည္၏အႏၲရာယ္ကင္းေရးႏွင့္သန္႔ရွင္းေရးေပးရန္ ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ခ်က္ ေလးစားစြာလိုက္နာပါသည္။

(သဲျဖင့္) ေသာက္ေရစစ္ထုတ္ျခင္း

အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစေသာအမႈန္မ်ားႏွင့္အပူအတြက္ ေရမွ သဲ (သို႔) အေျမႇးပါး တို႔ျဖင့္ စစ္ထုတ္ျဖစ္သည္။ ထပ္ေပါင္းထားေသာဝတၴဳမ်ားသည္ အမႈန္မ်ားပိုမိုၾကီးထြားလာရန္ အနည္အႏွစ္မ်ားကိုဖမ္းယူႏုိင္သည္။

ေသာက္သံုးေရတည္ျငိမ္မႈ

၎ကို သန္႔စင္ျခင္းျပဳျပီးေနာက္ ေရအရည္အေသြးမေျပာင္းရပါ။ တည္ျငိမ္မႈသည္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းႏွင့္စားသံုးျခင္းအတြက္ ေရအရည္အေသြးကို ပံုမွန္ေကာင္းမြန္ေသာ

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈ၌ အေအးေရကုသမႈ

၎က ProMinent ၏စုပ္ေပးစက္၌ ဘိုင္အိုဆိုဒ္စနစ္ျဖင့္ အဆင့္ေျပေစေသာအပူေလွ်ာ့စနစ္ျဖစ္သည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈ၌ ဝင္ေရလမ္းစနစ္ ေရသန္႔စင္ျခင္း

ProMinent ျဖင့္ အသံုးျပဳသူအား အဆင္ေျပျခင္းရွိေစရန္ ဆားႏွင့္ေရခြဲေစေသာသန္႔စင္ျခင္းစနစ္ျဖစ္သည္။

ငါးႏွင့္ပုစြန္တို႔ကိုေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း

ေဖာက္သည္၏အစာလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ပင္လယ္အစားအစာမ်ားကိုသန္႔ရွင္းစြာျမန္ျမန္ထုတ္လုပ္ေစရန္ သန္႔ေသာေရက ငါးႏွင့္ပူစြန္ေမြးျမဴေရးစက္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ အေရးပါျခင္းျဖစ္သည္။

ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္သစ္သီးမ်ားေဆးျခင္း

လတ္ဆတ္ေသာသစ္သီးမ်ားႏွင့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားသည္ အဓိကအစားအစာျဖစ္ပါသည္။ ၎လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကလိုရင္ဒိုက္ေအာ့က္ဆိုဒ္ဓာတုကိုသန္႔ရွင္းစြာေဆးေစရန္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

ဟိုတယ္အတက္ ေသာက္ေရထုတ္လုပ္မႈ

ေဖာက္သည္၏အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေစရန္ ၎သည္ ProMinent ထုတ္ကုန္၏ေရစစ္ထုတ္စနစ္ျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာေရအရည္အေသြးရွိေစမည္ျဖစ္သည္။

စကၠဴႏွင့္သစ္ရွဴစက္မႈလုပ္ငန္းတြင္ ဓာတုေဗဒပစၥည္းဖယ္ရွားျခင္း

ေကာင္းစြာသန္႔စင္ေသာေပၚလီမာသည္ စကၠဴႏွင့္သစ္ရွဴ၏ခိုင္မာျခင္းတိုးျမႇင့္ေစရန္ ေရျမစ္သို႔ ဓာတုေဗဒပစၥည္းကာကြယ္ေစမည္ျဖစ္သည္။

ေရကူးကန္၌ ေရသန္႔စင္ျခင္းအတြက္ ျပန္လည္သံုးစြဲျခင္း

DIN 19645 အရ ProMinent ၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္စံညႊန္ပါေသာနည္းပညာျဖင့္ ျပန္လည္အသံုးျပဳေစရန္ ေရကူးကန္၌ ေရစစ္ထုတ္ေရးစနစ္ျဖစ္သည္။

ဟိုတယ္တြင္ ေရကူးကန္စစ္ထုတ္ျခင္း

ေဖာက္သည္၏အဆင္ေျပျခင္းေပးေစရန္ ေရကုးကန္၌ ေရသန္႔ွရွင္းေရးထိန္းထားေစရန္ ၎သည္ ယံုၾကည္စရာစနစ္ျဖစ္ပါသည္။

ေရကူးကန္စစ္ထုတ္ျခင္း

ဘက္တီးရီးယားပိုးမႊားသတ္ေစရန္ ကလိုရင္ဓာတ္ထည့္ထားျခင္းတြင္ ယူဗီစနစ္ႏွင့္ အိုစြန္စနစ္တို႔သည္ အႏၲရာယ္ကင္းေသာေရကူးကန္ရွိေစမည္ျဖစ္သည္။

ေသာက္သံုးေရစစ္ထုတ္ျခင္း

ထိေရာက္ေသယအရည္အေသြး : ေသာက္သံုးေရျပန္လည္သံုးစြဲႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ProMinent Fluid Controls (Thailand) Co.,Ltd.

+66 (0) 2 376 0008 - 12

crm@prominent.co.th

2991/7 Ladprao Rd. Klongchan, Bangkapi, Bangkok, 10240 Thailand.